top of page

ד"ש מפרשת תזריע 🎁


לפעמים נראה שאדם נחות מבעלי חיים. הם לא יכולים לעבור על על רצון ה'. לעומתם אדם, גופו חומר גס, אטום, ,יכול גם יכול לעבור.


אומנם חסרון נורא. אבל גם מעלה נפלאה. כאן נוצר צורך להילחם, לשחות נגד הזרם בפנים, זה עושה אותי עובד.


זו אינה "עוד סתם עבודה", כי לרסן ולעדן את הגוף זה מהפך! "בשר מתפלל, בשר לומד תורה". 😄 נראה בריאה חדשה.


גם הנחיתות של הגוף וגם האפשרויות הנעלות שבאות בעקבותיה. נמצאות בפרשת תזריע.


מחד, פרשיות הבעלי חיים , הקרבתם וסימני כשרות מופיעות ראשונה. ואילו פרשתינו שעוסקת בהלכות האדם עצמו, ממוקמת אחרונה, האדם הנחות.


מאידך, שם הפרשה "אשה כי תזריע". בריאה חדשה, האדם כבורא גוף חדש.

בתחילה "אדם" מלשון אדמה. לבסוף "אדם" כמו "אֶדַּמֶּה לעליון". יאללה לעבודה! 😊


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ מלקו"ש חלק ז' תזריע א')

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page