top of page

ד"ש מפרשת שמיני 🎁ציפייה דרוכה, "הנה זה מגיע" ושוב... נפילה ומפח נפש. ככה שבעה ימים.


הימים ימי חנוכת המשכן. ישראל מייחלים להתפייסות אחרי ה"ברוגז" של עגל הזהב.


משה נביא ה' מקריב קרבנות על גבי המזבח. אבל לא... השכינה אינה שורה במשכן.


"ויהי ביום השמיני. קרא משה לאהרן". ומצווה, "קח לך עגל... והקרב לפני ה' ".


ואז... ההתגלות הגדולה.🙏 "ותצא אש מפני ה' ותאכל על המזבח".


רגשות שמחה, התפייסות, אהבה אין סופיים גואים. "וירא העם, וירונו, ויפלו על פניהם", החתונה הגדולה.


בשבעת הימים הראשונים משה איש האלוקים מקריב את הקרבנות. אבל רק ביום השמיני השכינה שורה, בקרבנות אהרן.


בחתונה יש מי שמביא את החתן לכלה, זה משה השושבין שמביא את המלך. הוא מוריד את התורה מלמעלה. מביא אלינו למטה את האין סוף.


ויש שושבין המלכה, מי שמביא את הכלה לחתן, זה אהרן. הוא מעלה אותנו, מוצא בי את האין סוף. " בהעלותך את הנרות".


"הוי מתלמידיו של אהרן אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". למצוא את ה"יהודי" שטמון בׇּנו כבר. שם התכלית העמוקה, שם יורדת האש.


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ז' עמוד 298)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page