top of page

ד"ש מפרשת קורח 🎁

מרד, מפלגת המרגלים מסרבת להיכנס לארץ.


הם מרימים על נס את החיים במדבר. ששקקט, התבוננות, רוחניות, מודעות אלוקית... *כאן* האלוקים, בכו המרגלים.


הם טעו. ה' נמצא בתכלי'ס, במצוות ביבול החקלאי, בצמר... במצוות שבחומר. "המעשה עיקר". ו"טובה *הארץ*".


קורח, עם רגשות קיפוח מכבר, שמע היטב ו"נדלק". סערה חדשה התרגשה.


"מדוע תתנשאו" הטיח קורח במשה. בהנחת תפילין שלי נמצא *אותו* האלוקים שנמצא בתפילין שלך. "כולם קדושים ובתוכם ה' "


נכון, אתה משה "איש האלוקים", בעל תודעה רוחנית גבוהה מכולנו. אבל העיקר הוא *המעשה*. כאן כולם שווים. זוכר?!


המרגלים בגישה *שמימית*, קורח בעל פרקטיקה *מעשית*. שתי גישות קוטביות, רחוקות, עם הנחת היסוד *משותפת*, ה' נמצא ב"קצה".


אלו גם אלו טעו, ה' לא ב"קצה". ה' הוא *הכל*. לכן בתורה יש אחדות. גם עשיה ארצית, וגם פיתוח תודעה רוחנית.


אפשר להניח תפילין, לאכול מצה, לתת צדקה... מעשה "יבש". אומנם זה כבר הרבה מאוד, ה' נמצא כאן. אבל באופן חשוך, אטום ומוסתר.


ואפשר גם *להתבונן, לראות ולאהוב*. במעשה הטוב הזה ה' נמצא. האלוקות במצווה *"מאירה"* גלויה.


את זה מוסיף משה לקורח "בוקר וְיֹדַע ה' .

"בוקר"- זריחה ואור.

"וְיֹדַע ה' "- מודעות אלוקית.


*לראות ולהרגיש* במצה, תפילין, סוכה... *ה' פה*. זה מקבלים ממשה.


שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ד' קורח)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page