top of page

ד"ש מפרשת פקודי 🎁

הגענו לרגע. בחרדת קודש עמוקה, חגיגיות, עושי המלאכה חכמי הלב מביאים למשה את עמלם. המשכן מוקם. "וכבוד ה' מלא את המשכן"...


באופן מפתיע, המשכן הזה מכונה בתלמוד ירושלמי בשם "משכן שני". הוא אינו הראשון.


הראשון הוא משכן שמיימי שה' הראה למשה בהר סיני. פרשות "תרומה- תצוה" עוסקות בו.


אבל ☝️ המשכן האמיתי הוא דווקא המשכן השני. זה שבונים מחומריים ארציים. המשכן המסופר בפרשות "ויקהל- פקודי".


למרות נחיתותו, אולי בגללה. הוא התכלית. כי ה' רוצה שדירה שלו תבנה בעולם.


עכשיו למשכן הקטן גדול שלי, מקום המפגש שלי עם ה'. הכוונה לסידור התפילה.


לתפילה מבנה של טיפוס בסולם, התבוננות בנושאים יותר ויותר גבוהים ורוחניים.


אבל בשיא, תפילת עמידה, מהפך. אני מבקש לעצמי גשמיות, פרנסה, בריאות... כאן בחומר אני נפגש עם ה'.


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗👈💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק א' פקודי)

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page