top of page

ד"ש מפרשת פקודי 🎁

הגענו לרגע. בחרדת קודש עמוקה, חגיגיות, עושי המלאכה חכמי הלב מביאים למשה את עמלם. המשכן מוקם. "וכבוד ה' מלא את המשכן"...


באופן מפתיע, המשכן הזה מכונה בתלמוד ירושלמי בשם "משכן שני". הוא אינו הראשון.


הראשון הוא משכן שמיימי שה' הראה למשה בהר סיני. פרשות "תרומה- תצוה" עוסקות בו.


אבל ☝️ המשכן האמיתי הוא דווקא המשכן השני. זה שבונים מחומריים ארציים. המשכן המסופר בפרשות "ויקהל- פקודי".


למרות נחיתותו, אולי בגללה. הוא התכלית. כי ה' רוצה שדירה שלו תבנה בעולם.


עכשיו למשכן הקטן גדול שלי, מקום המפגש שלי עם ה'. הכוונה לסידור התפילה.


לתפילה מבנה של טיפוס בסולם, התבוננות בנושאים יותר ויותר גבוהים ורוחניים.


אבל בשיא, תפילת עמידה, מהפך. אני מבקש לעצמי גשמיות, פרנסה, בריאות... כאן בחומר אני נפגש עם ה'.


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗👈💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק א' פקודי)

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page