top of page

ד"ש מפרשת מטות🎁אבא אמא אוהבים את ילדיהם! כך כמובן הרגישו גם אנשי מִדיׇן.

אבל השנאה שהם רחשו לנו היתה גדולה מאהבת ילדיהם שלהם.


בעצת בלעם הם הפקירו את *בנותיהם*, ושלחו אותן להכשיל אותנו.


מאפיינים לשנאה: לעיתים היא מתלקחת בגלל פגיעה, ניגודי אינטרסים...סיבות שונות. על כזו שנאה אפשר, אולי בקושי, לגשר.


ויש שנאה שנובעת *מעצם הקיום* של השני. הוא מרגיש שהקיום של אחיו מצמצם ומקטין אותו. הסברי הסרק יצוצו אחר כך.


שורשי איבה זו אינם מתחילים בגלל "משהו שהוא עשה לי". הם מצויים בשונא עצמו. הוא תופס עצמו "גדול", מציאות בלעדית. לכן, כל דבר חוץ ממנו מאיים עליו.


מכאן, הוא צריך להרוס את השני. לכן גם דברי חכמה שאחיו יאמר הוא יכריז עליהם שהם טפשות ואווילות.


מדין היו מסוג זה. הם כלל לא היו פגועים, מאויימים... מישראל. היתה זו "שנאה לשמה". לכן שמם "מדין", מלשון מדון ומריבה, הרע המזוקק.


למלחמת מדין יוצא משה רבינו, המשימה האחרונה שהשלימה את מפעל חייו לדורות.


משה לא מתעסק עם טענות הסרק של השונא. *זה לא שם*. הוא מטפל *בשורש*, כיצד לתת מקום.


משה פותח לנו חלון *לגדלות האמיתית*, גדלות ה' שמשתקפת בתורה. שם *כולנו קטנים*. לכן *יש מקום לכולם*.


בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. בית המקדש השלישי יבנה באהבת חינם. כן אתה באמת אחי. 🤗


שבת שלום שמחה ומבורכת 💐🍷

(מעובד ממאמר הרבי מה"מ תורת מנחם תשמ"ז ש"פ מטו"מ ד"ה החלצו מאתכם)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page