top of page

ד"ש מפרשת ויגש🎁

מהפכים, עלילה קופצנית, וחוט אחד ארוך שזור לכל אורכה. והנה "ההצגה הגדולה" מתחילה.☺️


יוסף נמכר לעבד, נעשה שליט, צובר מזון, מתחיל רעב עולמי, מכל העולם מגיעים וקונים אוכל, *רכוש עולמי* מצטבר במצרים.


אבא, "רדה אלי אל תעמוד", מזמין יוסף. בני ישראל יורדים לגלות מצרים. ושוב מהפך...


גאולה, יוצאים ממצרים ברכוש גדול. הרכוש שצבר יוסף מכל הארצות. כל ההתרחשויות הובילו לרגע זה.


התסריט נכתב שנים רבות קודם, בברית בין הבתרים. חושך אפילה עינויים, ה' ישמור. *"ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"*.


בגדול גדול. זה הסיפור של כל אחד. הנשמה עוברת מהפך, אין קיצוני ממנו. משמי מרום לְגׇלות חשוכה בגוף.


לכל נשמה יש יעד למטה, החומר, וה"רכוש" שממתין *לה בלבד*. למה זה כל כך חשוב?🤔


בחומר יש קדושה, "ניצוצות" בשפת האריז"ל.

כל זמן שהניצוצות נמצאים בגלות בחומר החשוך, הנשמה *נמצאת איתם בגלות*.😕


אבותינו שיצאו ממצרים בנו מהרכוש, הזהב, הכסף... משכן שה' מאיר בו. גם אנחנו בונים משכן לה'.


מקיימים מצוות ה' בחומר. משתמשים ברכוש באופן שקוף. רואים פנימה. גאולה, *ה' כאן*.


שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ג' ויגש)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page